Umeå universitets logotyp
Lunds universitet logotyp

AKADEMISK AVHANDLING
för avläggande av konstnärlig doktorsexamen i Fri konst vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet. Framläggs för offentlig granskning den 14 november, kl 12 i Flexhallen, Konsthögskolan Umeå universitet, Bildmuseet, Östra strandgatan 30B, 901 87 Umeå.

FAKULTETSOPPONENT
Dr. Professor Stefan Jonsson, Linköpings universitet

Cecilia Parsberg presenterar avhandlingens sex gestaltningar kl 10–11

Umeå universitets logotyp
Lunds universitet logotyp

En avhandling i nio textkapitel och sex gestaltande verk

 

Föreliggande doktorsarbete har genomförts och handletts i forskarutbildningen i Fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Doktorsarbetet läggs fram vid Lunds universitet inom ramen för samverkansavtalet mellan Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och Konsthögskolan Umeå angående utbildning på forskarnivå i ämnet Fri konst inom ramen för Konstnärliga forskarskolan.

Arbetet är skyddat av Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729).
ISBN: 978-91-7623-977-3
Umeå universitet: Dissertations from Academy of Fine Arts at Umeå University – 1
Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet: Doctoral Studies and Research in Fine and Performing Arts, 14. ISSN: 1653-8617
Elektronisk version tillgänglig på: http://umu.diva-portal.org/ och http://portal.research.lu.se/portal/

Språkgranskning: Göran Dahlberg
Engelsk översättning: Sarah Clyne Sundberg
Proofreading: James Roberts
Grafisk formgivning: Johan Ahlbäck
Foto: Cecilia Parsberg, när inte annat anges vid fotografiet

© Cecilia Parsberg 2016

Abstract

Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. Min undersökning utspelar sig i första hand i gaturummet och i medierna. Det är hela tiden bilderna som är utgångspunkten för resonemangen och de gestaltande verken. Bilder som både separerar och länkar samman kroppar. Vilka bilder är i spel i tiggeriets och giveriets sociala koreografi? Hur kan bilder i detta sammanhang aktiveras på nya sätt? Hur kan nya genereras? Tiggandet är en uppmaning till social interaktion, och vare sig givaren socialt interagerar eller inte med den tiggande människan på gatan så involveras givaren i det europeiska samfundets asymmetriska värdesystem. I min första gestaltning anlitas en professionell marknadsundersökare för att ta reda på hur en tiggare i Sverige skulle kunna göra för att bli framgångsrik. Det blir en film som jag sedan visar mittemot en film där tiggande pratar om hur givare ger. Ur detta verk följer så en rad gestaltningar och en interdisciplinär teoretisk diskussion med bland andra Judith Butler, Sara Ahmed och Hannah Arendt, samt med en rad konstnärers arbeten, kring hur bilder – och kroppsliga handlingar – är kopplade till samhällsbilden och samhällskroppen? Körernas uppställning i gestaltningen Tiggandets kör och Givandets kör anger ett utrymme för social interaktion och demonstrerar därmed en annan ordning som kräver andra insatser, i språk, rörelse och attityd gentemot varandra. Det är en social koreografi: när körerna tränade och sjöng tillsammans uppstod en politisk form. Min förhoppning är att estetiskt synliggöra ett politiskt handlingsutrymme mellan tiggandet och givandet som kan utnyttjas för fortsatta etiska förhandlingar, och nya gestaltningar.

Nyckelord: fri konst, bilder, tiggande, givande, tiggare, givare, framgångsrik, solidaritet, empati, affekt, förhandlingsutrymme, den fria rörligheten, gränser, politiskt väntrum, gester, urbant liv, deltagande konst, filminstallation, asymmetri, symmetri, plats, hus, co-presence, framing, social koreografi, makt, aktivera bilden, etik, estetik, videodokumentation, konstnärlig forskning, fronesis, Hannah Arendt, Judith Butler, Sara Ahmed, Sven-Eric Liedman.

Innehållsförteckning

Tack

Främst vill jag tacka mina handledare Cecilia Lagerström, professor 
i scenisk gestaltning vid Göteborgs universitet och Göran Dahlberg, författare, och chefredaktör för Glänta.

Stort tack till mina samtalspartners under arbetsprocessen: Ingegerd Green, Linn Hansén, Eva Hellhoff, Anders Risling, Erik Pauser, Anna Westberg, Janna Holmstedt, för många och långa intressanta samtal. Och för engagerande arbetssamtal vill jag tacka KG Hammar, Sven-Erik Liedman, Karin Green, Kristina Meiton, Laura Chifiriuc, Ioana Cojocariu, Imola Mokos, Lars Dahlström, Lena Ulrika Rudeke, Kent Sjöström, Hans Swärd, såväl som Per Nilsson, Micael Norberg, Roland Spolander vid Konsthögskolan i Umeå och Susanne Andegras för hennes tålamod med min projektplanering.

Ett särskilt tack till Ana van der Vliet, curator för Motbilder, den första uppsättningen av Tiggandets kör och Givandets kör i sex containrar under Älvsborgsbron. Anna förstod genast vad jag försökte göra och det var hennes idé med containeruppställningen och på en plats där förbipasserande – och inte enbart konstpublik som sökt sig dit – kunde ta del av verket. Tack till Thomas Oldrell, chef för Skövde Konsthall och Eva Eriksdotter chef för Varbergs Konsthall för att ni producerade separatutställningen med avhandlingens samtliga sex gestaltningar samt anordnat panelsamtal med ortens politiker och aktivister. Och tack Anna-Karin Larsson på Skellefteå Konsthall som visar utställningen hösten 2016.

Ett varmt tack till alla deltagare i Inför vilka bilder sker givandet? & Inför vilka bilder sker tiggandet?, Kropp på gata, Tiggandets kör och Givandets kör. Jag har lärt mig mycket av er. Tack till Leif Eriksson och Marin Cuero. Ett alldeles särskilt tack till Next Stop Horizon, som är Jenny Roos och Per Hagström, körledarna som ledde träningen och skapade en förtroendefull miljö.

Tack för begrundande samtal och input från kursledarna Ingela Josefsson och Tore Nordenstam i kunskapsfilosofikurs I, II III, samt mina doktorandkolleger.

Filmhögskolan, numera del av Akademin Valand vid Göteborgs universitet engagerade mig som lärare de första två åren av min avhandlingsperiod; tack kollegerna Kalle Boman, Göran du Rees och Gunilla Burstedt för att ni omfamnade min kompetens så att jag fick ta del av Filmhögskolans unika och horisontella undervisningsstrategi och process. Stort tack till Konstnärliga Forskarskolans chef Ylva Gislén, Emma Kihl och Henrik Frisk vars kompetenser och varma engagemang möjliggjorde en forskarmiljö där samtliga kunde vara lyhörda för vars och ens specifika kompetensbehov och arbetsprocess. Tack till alla seminarieledare däribland särskilt Tobias Hering, Christina Kullberg, AKAY och KlisterPeter.

Jag vill också tacka de opponenter jag haft under etappseminarierna: Klas Grinell på Världskulturmuseet i Göteborg, Jan-Erik Lundström, Anette Arlander, Helena Mattsson samt på förhand disputationsopponent professor Stefan Jonsson. Slutligen vill jag tacka Sarah Clyne Sundberg för en ren och konsekvent översättning samt James Roberts som språkgranskat med engagemang och omsorg, samt Johan Ahlbäck som formgav denna digitala publikation till min avhandling och gjorde den tillgänglig och gripbar.