1.1 Det första mötet

1.

Det är slutet på 2010. Under mina dagliga rundor har jag under några månader passerat ett antal människor som står på knä eller vandrar ryckigt med en plastmugg i handen. De ber om pengar och de talar språk som jag inte förstår. Det är något nytt som sker på stadens gator.

En dag ser jag en man som står och skakar, han stödjer sig på en käpp och i andra handen håller han fram en mugg. Jag står ett tag på avstånd och tittar på honom. Situationen är komplex och förvirrande, jag hamnar i affekt. När jag går fram för att prata med honom andas mitt kroppsspråk inte vänlighet och vilja till ömsesidighet – rimliga förutsättningar för en dialog – och allt detta vet jag i den stunden, det är mitt jobb att veta det. Jag inser dessutom att jag håller på att frångå flera av mina etiska grundprinciper, den hållning som jag arbetat mig fram till under min tjugoåriga verksamhet som konstnär, men nu styr adrenalinet, hjärtat klappar. Jag går fram till mannen med min Iphone i högra handen och filmar samtidigt som jag frågar på svenska om han behöver hjälp. Han förstår inte. Då frågar jag på engelska, därefter på spanska. Nej, han behöver pengar säger han på italienska. Han sträcker fram ett stort kors som han bär i en halskedja. Jag tänker att det där inte fungerar i mitt kodsystem; vad har korset med hans situation att göra, varför tigger han, kan han inte gå till socialen? Jag frågar varför han inte arbetar, om han är sjuk och om han behöver vård. Vill du att jag ska skjutsa dig till ett sjukhus, envisas jag, men han förstår inte och säger att han har flera barn som behöver mat. Han kom hit i en buss från Rumänien, säger han. Kom du hit i en buss, jaha, är du turist? frågar jag. Han tittar på mig oförstående och med det är samtalet slut. Please no television, säger han. Nej, jag ska inte visa detta, säger jag och menar det, darrande.

Vad har egentligen hänt? Jag skäms för mitt beteende och för att jag inte kunde hantera mina reaktioner i relation till en större bild, till någon form av social och politisk matris.1)Kultur- och samhällsteoretikern Sarah Ahmed beskriver hur skam kan erfaras på olika sätt ”Shame can also be experienced as the affective cost of not following the scripts of normative existence.” Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, second edition, Edinburgh University Press, 2004, s 107.

2.

När jag senare tittat på filmsekvensen vill jag förstöra den, radera den, radera min pinsamma oförmåga, men jag behåller den envist som ett dokument över hur min egen reaktion – min kroppsligt omedvetna handling – styrde mig i relation till mannen. Det finns en autenticitet i dessa bilder som jag aldrig kan återskapa, i hur jag bemöter, hur jag ser, hur jag förhåller mig till hans utrymme.2)Filosofen Luce Irigaray beskriver nödvändigheten av luftrum i mötet såhär: ”Air that which brings us together and separates us. Which unites us and leaves a space for us between us. In which we love each other but which also belongs to the earth. Which at times we share in a few inspired words.
Air, which gives us forms from within and from whithout and in which I can give you forms if the words I address to you are truly destined for you and are still the oeuvre of my flesh.” Luce Irigaray, I love to You, övers Alison Martin, Routledge, 1995, s 148.
 Han blev instrumentell för min bild och jag blev blind, delvis. Vad såg jag inte och vad såg jag. Och vad såg jag när jag inte såg?

Ett minne: jag är liten och vill grabba tag i håret som hänger där framför mig, så lockande, därför att det är så mycket. Men det går inte att greppa just för det är alldeles för mycket. Och när jag drar i håret får det konsekvenser, min lusta är den andres smärta.

Handlingen visar mig för mig själv och för omgivningen. Vill jag se dig behöver jag också se mig, och det verkar vara det omedvetna i handlingen som kan lära mig att se. Jag hade inte tänkt själv, jag hade låtit på förhand givna bilder ta över min handlingsförmåga. Men nu har jag åtminstone chansen att reflektera över mitt misstag; utan misstag ingen etik, som Simone de Beauvoir sa. Om jag skulle underlåta att reflektera över det som skett skulle jag underkasta mig det som den norske filosofen Jakob Meloe beskriver som den döda blicken, den som inte ser och inte förstår.3)Denna redogörelse för filosofen Jakob Meloes teori är hämtad från en föreläsning av professor Ingela Josefsson för en forskarutbildningskurs i Kunskapsfilosofi vid STDH, Stockholms universitet, 21/9 2011–6/2 2012. Många gånger har jag noterat att de människor som passerar de som tigger helt tycks ignorera dem. Den som tigger frågar, tilltalar den förbipasserande, men får inget svar. Hur ofta görs denna typ av till synes selektiva perception utifrån ett eget medvetet val? Det fanns redan i det som jag beskriver som det första mötet en otillfredsställelse hos mig som handlade om vad Meloe kallar för den okunniga blicken; när någon ser och inte förstår och samtidigt förstår att hon inte förstår. Det var bland annat denna förståelsens gräns som jag ville närma mig då jag gick fram till mannen, men först måste jag, utan att veta hur man gör, försöka öppna oförståelsen, utmana en gräns. Jag vill komma fram till det Meloe benämner den kunniga blicken som ser och förstår att upplevelsen blir en lärprocess. Och jag har dessutom möjligheten att använda min kompetens som bildkonstnär för att undersöka vilka andra bilder som kan göras. Det räcker inte för mig att avbilda något jag upplever. Jag vill också förvandla en upplevelse till en erfarenhet, på så sätt har jag kanske en möjlighet se gamla insikter i ett nytt ljus, kanske till och med att förskjuta de språkliga gränserna något. Ingela Josefsson, professor i arbetslivskunskap, uttrycker under ett doktorandseminarium att erfarenheter utan reflektion är bara händelser utan innebörd.4)Ingela Josefsson, doktor i nordiska språk, var rektor för Södertörns högskola fram till juni 2010 och är professor i arbetslivskunskap vid Centrum för praktisk kunskap, forskningscentrum vid Södertörns högskola. Hon hävdar bland annat betydelsen av tyst eller praktisk kunskap (tacit knowledge respektive practical knowledge) och säger i en intervju att hon märkte ”att det uppstått en klyfta mellan det man kan kalla akademisk praxis och praktikens praxis.” Practice based knowledge är en term utvecklad inom den anglosaxiska världen för praxis baserad forskning (bla inom konst), men Ingela Josefsson m fl valde begreppet praktisk kunskap (istället för tyst kunskap som man använde i början), de översätter det själva som ”practical knowledge” (t ex vid Södertörn, Bodö). Det syftar till yrkes eller professionskunskap. Det är olika diskurser även om man kan tycka att termerna kunde vara liktydiga. www.fbf.fi/ikaros/arkiv/2010-3/310_prest2.pdf. [09-05-2016]. Under detta doktorandseminarium hänvisar hon vidare till den norske filosofen Hans Skjervheim som skriver att: ”Engagemang är en grundstruktur i den mänskliga tillvaron, det hör till det Heidegger kallar Geworfenheit (kastad-het). Vad vi kan välja, är vad vi vill engagera oss i, eller vi kan låta andra välja åt oss.” Hans Skervheim, Deltagare och åskådare, Prisma/Verdandi, 1971, s 21. Och det är detta dilemma som jag alltså bestämmer mig för att vilja engagera min blick i. Några veckor senare startar jag ett gestaltande projekt med titeln: Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? Jag vill undersöka tiggeriets och giveriets koreografier och kommer att göra det fram till 2016.

1.2 Läsanvisning

Denna text utgör tillsammans med sex gestaltningar min avhandling.5)I en vandrande separatutställning visas samtliga verk tillsammans: i Skövde Konsthall, Varbergs Konsthall och Skellefteå Konsthall, 2015–2017. En rad utställningar och street-screenings har dessutom gjorts med enskilda gestaltningar. I samband med disputationen finns det möjlighet att se verken på Skellefteå Konsthall, från den 30 oktober, 2016, som alltså utgör ett av flera visningsfönster för avhandlingsmaterialet. Jag arbetar med mina verk kroppsligt, rumsligt och tidsligt, och dessa parametrar påverkar även presentationsformen. Avhandlingen innefattar och diskuterar alla dessa olika former av gestaltningar och presentationsformer. Med samma tillvägagångssätt som dessa gestaltningar visas i konstrum, som street-screenings eller som fotodemonstrationer i sociala medier är denna presentation särskilt framtagen för att text och gestaltningar ska ses som en helhet.

Mitt första möte – eller snarare icke-möte – med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka vad som sker mellan tiggande och givande på gatorna i Sverige; Jag ställer frågor om vilka bilder som är i spel i tiggeriets och giveriets sociala koreografi – hur kan bilder i detta sammanhang aktiveras och nya genereras? Jag undersöker tiggandet och givandet i gaturummet, i medierna och i andra aktiviteter som är effekter av dessa handlingar. Jag utgår från bilder; utförande och medförande bilder, bilder som sätts i rörelse, bilder som genererar rörelser (rörliga bilder) och omvänt: nya rörelser genererar nya bilder. För varje gestaltning, har jag beskrivit den konkreta arbetsprocessen och hur förhandlingarna med de inblandade gått till. De textdelar som dyker upp här och var är ”mina inre förhandlingar”, de har betydelse för gestaltningarna.

I några reflekterande och analyserande texter tas också andra konstnärers praktik upp.6)Samtliga kan rymmas under paraply-beteckningen Deltagande konst. De är: en dokumentär-deltagande-film (participatory-performative-film) ”Enjoy Poverty” av Renzo Martens, en deltagande- performativ-filminstallation (documentary-participatory-film-installation) ”Kropp – Erfarenhet – Kunskap” av Ioana Cojocariu, ett performance i offentligt rum (public space-performance) ”Persondesign” av konstnärsduon Bogdan Szyber & Carina Reich, en deltagande-installation i offentligt rum (participatory-public-installation) ”Lights in the city” av Alfredo Jaar, samt ett platsspecifikt måleri- och uthuggning-aktion (site-specifik-action painting and cutting) av AKAY & KlisterPeter. Med dessa benämningar vill jag visa hur samtidskonsten använder och sammanställer olika praktiker och metoder. De arbetar både inom och utanför konstinstitutionen. Gemensamt för dessa – och mina – konstarbeten är att de är beroende av att människor som är inbegripna i den sociala situation de talar om deltar i deras iscensättning. En form av deltagande performance är på något sätt inbegripet i framtagningsprocessen – och syftar åt att generera bilder som ska presenteras för betraktare.7)Performance är en konstform som kan ingå i konstarbeten i olika variationer. Stimulerad av mina kolleger undersöker jag möjligheter i praktiken, och har så gjort sedan tidigt nittiotal. Min bakgrund är måleri under åttiotalet. Jag var aktiv i nittiotalets videokonst och den tradition som gjort performance framför kameran i ett slutet rum, själv eller med någon deltagare, vilket sedan visats i en konstinstallation. Min praktik övergick till deltagande performativt gestaltande och action-dokumentär (www.ceciliaparsberg.com). Sedan millennieskiftet har jag arbetat med deltagande i olika former, några av dessa kan benämnas som en variant av Delegated performances som är en benämning som Claire Bishop använder. Men dessa skiljer sig också från varandra, se fortsatt diskussion i texten. I detta avhandlingsarbete finns gestaltningarna Inför vilka bilder sker givandet? & Inför vilka bilder sker tiggandet?, kapitel 2, Kropp på gata, kapitel 4, och Tiggandets kör och Givandets kör, kapitel 7, där performance utgör en grund i arbetet. I dessa deltagande performance är jag uppdragsgivare, betalar samtliga deltagare och samtliga är införstådda i att det ska bli en film för en konstinstallation. Beskrivningar av konstnärliga rörelser och -ismer görs för att vi ska mena samma sak då vi talar men det är inte min sak i denna avhandling att analysera dessa. Liksom begreppet ”konst” använder jag performance som ett öppet begrepp.
——Betydelsen av performance i relation till performativ akt analyseras bland andra av konstnären och konstteoretikern Barbara Bolt – som refererar till språkfilosofen John Langshaw Austin, Judith Butler, Jacques Derrida m fl. ”Artistic Research: A performative paradigm?”, Barbara Bolt, PARSE #3, 2016. En äldre och kortare version finns på nätet ”A Performative Paradigm for the Creative Arts?” www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/12417/WPIAAD_vol5_bolt.pdf. [09-05-2016].
”Performance involverar det verkliga genom närvaron av verkliga kroppar”8)Peggy Phelan, ”Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktion”, skriftserien KAIROS #13, översättning Sven-Olov Wallenstein, Koreografier, Raster förlag, 2008, s 212., som performanceteoretikern Peggy Phelan uttrycker det och tillägger: ”Performance är grus i den reproduktiva representationens smidiga maskineri, som är nödvändigt för kapitalets cirkulation.”9)Phelan, s 211. Phelan ställer det konstativa (självrefererande talakter – konstateranden) i motsats till det metonymiska: ”Metonymin är additiv och associativ; den arbetar på att säkra en horisontal axel av kontakt och förskjutning.” Phelan, s 215. Hon menar också att det performativa visar oberoende av en yttre referens i nu-handling. Phelan tar i sin text upp fotografen Cindy Shermans självporträtt som exempel på performance. Cindy Shermans fotografier beskriver en kvinnlig kropp – hennes egen – men hon reproducerar inte referensen. Hon är aktör som utför ett performance framför kameran (på olika sätt och med olika ”tillägg”10)”På samma sätt som hennes kropp inte blir sedd ’som den egentligen är’ misslyckas tecknet med att reproducera referensen.” Phelan, s 216.). Det (performance) hon utfört för det framställda fotografiet är unikt, det har inte dokumenterats, utan det har genererat en ny bild. I sina fotografier osäkrar hon relationen mellan tecknet, representationen och den kvinnliga kroppen och därmed den reproduktiva representationen. Hennes fotografier deltar i – men är alltså också grus i det smidiga maskineri som är nödvändigt för – kapitalets cirkulation.11)I ett annat exempel diskuterar Phelan Sophie Calles arbeten, en konstnär som arbetar med berättelser och som ”rör sig alltmer mot performance”, här om ett verk i Isabella Gardner Stewart Museum i Boston: ”Beskrivningarna ersätter, de är supplement för (adderar något till, fördröjer och tar plats istället för) de stulna målningarna, […] interaktionen mellan konstföremål och betraktare är väsentligen performativ, och därför gör motstånd mot de anspråk på giltighet och korrekthet som är typiska för diskursen om reproduktion. […] Beskrivningen själv reproducerar inte objektet, snarare hjälper den oss att åter iscensätta […].” Phelan, s 210. I min tolkning talar Phelan om hur frånvaron av objekt tillsammans med berättelserna av de försvunna objekten skapar bilder hos betraktaren, det sker en performativ akt mellan konstföremål och betraktare som genererar nya bilder. Som jag tolkar Phelan menar hon med reproduktion att upprepa en bild som jag har av någon annan eller något annat, det är då jag reproducerar den bild jag har av dig – det är ett slags objektifierande. Medan performance innebär att dessa bilder omformuleras och för det krävs sinnlig kroppslighet. Många gånger är det svårt att skilja mellan reproducerande och representerande, det är just denna balansakt som sker tillsammans med deltagarna: att inte längre upprepa en bild jag har av dig utan pröva att omformulera – och få en ny bild. Jag beskriver det som att den perfomativa processen aktiverar bilder och genererar nya. Det finns ingen generell metod för hur detta kan göras. Varje gestaltning som jag tagit fram i denna avhandling har sin process, och dessa variationer kan sammantaget ses som en metod (ledd av forskningsfrågorna) i det ramverk som ämnesstudiet utgör.

Samtliga konstnärers gestaltningar i avhandlingen är etiskt utmanande och har som intention att synliggöra och aktivera olika sociala mellanrum som politiskt handlingsutrymme; några av dessa kan – i utförandet – med Claire Bishops terminologi benämnas delegated performances.12)Från mitten av nittiotalet dök det upp en särskild sorts performance som konsthistorikern Claire Bishop beskriver: ”Although this trend takes a number of forms, […] all of this work […] maintains a comfortable relationship to the gallery, taking it either as the frame for a performance or as a space of exhibition for the photographic and video artefact that results from this. I will refer to this tendency as ‘delegated performance’: the act of hiring non-professionals or specialists in other fields to undertake the job of being present and performing at a particular time and a particular place on behalf of the artist, and following his/her instructions.” Bishop, Artificial hells; participatory art and the politics of spectatorship, Verso, 2012, s 222. Ett exempel är Santiago Sierras verk där han anställer arbetare att utföra simpla uppgifter i utställningsrummet under utställningstiden, som att hålla uppe en vägg som håller på att falla eller en del av en väggkonstruktion. Hans performance alluderar på det socioekonomiska systemet. ”Although the artist delegates power to the performer (entrusting them with agency while also affirming hierarchy), delegation is not just a oneway, downward gesture. In turn, the performers also delegate something to the artist: a guarantee of authenticity, through their proximity to everyday social reality, conventionally denied to the artist who deals merely in representations.”, Bishop, s 237. Bishop tar upp en rad varianter på Delegated performance och diskuterar dessa i kapitel 8.
——De nämnda verken av Ioana Cojocariu och av Szyber&Reich kan benämnas ‘delegated performance’ enligt Bishops beskrivning, liksom även mina verk Inför vilka bilder sker givandet? & Inför vilka bilder sker tiggandet? samt Tiggandets kör och Givandets kör.
——På vilket sätt nittiotalets performance skiljer sig från 60- och 70-talens är också intressant i sammanhanget, och som Claire Bishop beskriver det: ”Artists in the 1970s used their own bodies as the medium and material of the work, often with a corresponding emphasis on physical and psychological transgression. Today’s delegated performance still places a high value upon immediacy, but if it has any transgressive character, this tends to derive from the perception that artists are exhibiting and exploiting other subjects.”, s 223. De exempel på gestaltningar som tas upp i avhandlingen rör sig också inom och vill diskutera denna typ av etiska och estetiska gränsdragningar.
Men enbart denna term är inte tillräcklig för att omfatta den metodiska intention jag menar att mina och de nämnda konstnärernas verk präglas av. Filosofen Boris Groys menar att det är ett nytt fenomen i jämförelse med andra rörelser i historien och ger denna slags konst ett namn genom att benämna aktörernas intention: ”Art activists react to the increasing collapse of the modern social state […] Art activists do want to be useful, to change the world, to make the world a better place – but at the same time, they do not want to cease being artists.”13)Relational Art är en tendens i samtidskonsten som konstkritikern och curatorn Nicolas Bourriaud lyft fram med sin bok Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel, 1998, och som har haft inflytande på min konstnärliga praktik. Men med mitt engagemang i sociala och samhällspolitiska frågor ligger min praktik närmare det som Boris Groys beskriver: ”The phenomenon of art activism is central to our time because it is a new phenomenon – quite different from the phenomenon of critical art that became familiar to us during recent decades. Art activists do not want to merely criticize the art system or the general political and social conditions under which this system functions. Rather, they want to change these conditions by means of art – not so much inside the art system but outside it, in reality itself.” Boris Groys, ”On art activism”, E-flux journal #56, 2014, s 1. www.e-flux.com/journal/on-art-activism. [30-04-2016]. Det görs i relationen mellan det etiska, estetiska och politiska och skapar därför kontaktytor med teoretiska fält som är relevanta för gestaltningen såsom politisk filosofi, sociologi, kulturgeografi, idéhistoria, antropologi.

Hela kapitel två handlar om bild. Det är de begrepp som blivit viktiga i den konstnärliga praktiken som har fått orientera det teoretiska ramverket. Då jag undersöker bild i praktiken handlar det om förhållandet mellan åskådande och deltagande – alltså vilken position jag intar i gestaltningsprocessen, och förhållandet mellan föreställande och framställande bild. Jag undersöker alltså inte bild såsom framställningsmedium (i den här avhandlingen) utan när jag beskriver specifika tekniker använder jag specifika benämningar, till exempel foto, film, måleri, filminstallation. Jag använder ordet bild dels i meningen att tänka sig något utan att kroppsligen stå inför detta något, alltså en bild som hör till tanken och tänkandet; dels i meningen att bilder är handling, att det en ser upplevs som ett gensvar och kanske också ett ansvar – något behöver synliggöras och förmedlas till en betraktare. Filosofen Hannah Arendts bok Människans villkor har varit vägledande för att förstå hur handling och tänkande sker i en tvåvägskommunikation; tänkande behöver handling och konkreta erfarenheter behöver den abstraktion som tänkandet kan ge.

I kapitel 3 och 8Platserna I och Platserna II – har jag fotograferat platser (eller icke-platser) som de tiggande inrättat på gatan. Tillsammans förmedlar de bilder av en avgrund mellan representation och närvaro.

I kapitel 4 undersöks gester tillsammans med olika människor och i olika städer; deras bilder förkroppsligas och blir performativa i fotodemonstrationen Kropp på gata. Deltagarnas individuella erfarenheter – bilder som de har – av situationen givande i relation till tiggande är utgångspunkt. Vi utforskar gränserna mellan det personliga och socialt upplevda och samtidigt vilken kapacitet (inflytande) dessa bilder kan ha som kroppslig rörelse i gaturummets rörelsemönster. När Barbara Bolt påstår att ”The performative act doesn’t describe something but rather it does something in the world”14)Barbara Bolt, ”A Performative Paradigm for the Creative Arts?” www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/12417/WPIAAD_vol5_bolt.pdf. S 9. [12-07-2016]. menar hon att en performativ akt handlar om kraft och effekt som kan påverka både deltagare och betraktare.15)”The essay argues that the performative needs to be understood in terms of the performative force of art, that is, its capacity to effect “movement” in thought, word and deed in the individual and social sensorium.” Barbara Bolt, ”Artistic Research: A performative paradigm?”, PARSE #3, University of Gothenburg, 2016, s 134. www.parsejournal.com. [12-07-2016]. I stadsrummet, inför förbipasserande betraktare, improviseras stilla och relaterande akter, nya bilder genereras – fotografier som ramar in rörelsen i den urbana miljö i vilken de utförs förmedlas vidare som en fotodemonstration på sociala media och i utställningar för betraktaren. Detta förfarande skulle också kunna ses som omvänd street-photography.16)”The street photographer can be seen as an extension of the flaneur an observer of the streets (who was often a writer or artist). Susan Sontag, On photography, Penguin, 2008, s 55.
——Street photography is ”conducted for art or enquiry that features unmediated chance encounters and random incidents within public places. […] Street photography can focus on people and their behavior in public.” https://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography. [14-05-2016].
Gestaltningen är hela detta förlopp.17)En workshop har arrangerats för varje utställning med deltagare från den staden, de foton som genererats sätts upp i utställningsrummet tillsammans med de övriga i serien Kropp på gata. 

Då mina studier till stor del varit tydligt situerade i tid och rum, och utvecklats i relation till den offentliga debatten, har också mina undersökningar behövt en offentlig plats. Under projektets gång har jag drivit en projektblogg – tiggerisomyrke.se – som har medfört att jag under denna tid blivit kontaktad av och deltagit i radio, dagstidningar och tidskrifter. För varje utställning har en paneldebatt med en lokal politiker och företrädare för en lokal hjälporganisation hållits. På så sätt har jag låtit min undersökning influeras av och i min tur även influerat diskussionen om tiggeri och giveri i Sverige. Detta diskuteras närmare i kapitel 5. Men avhandlingen handlar inte om att förklara ett skeende, utan jag vill med detta nu bara poängtera att arbetet bedrivits under en viss tid och med ett visst ramseende. Judith Butlers diskussioner om framing har varit viktiga för att i viss mån försöka få syn på denna ram. Sara Ahmed är en av de som undersöker emotioners betydelse i utrymmet mellan människor och hennes texter har varit betydelsefulla för att närmare förstå det drama som triggas mellan de tiggande och givande på gatan, den allmänna debatten samt politikers reaktioner av fenomenet. Hon diskuterar också metoder för att uppfatta ett mellanmänskligt utrymme, särskilt i situationer där det råder en påtaglig ojämlikhet eller hierarki.

I kapitel 6, undersöks gränsdragningar som är kännbara på olika sätt; sociala kontaktytor är sinnliga och det är där det politiska grundas: i affekter och reaktioner hos människor. Och om en fysisk mur manifesteras som förlorandets estetik – och erfars som en avgrund – var finns då kunskapen att inhämta? Hur kan en tänka kring, förbi, över, under muren om vad lärande är? Genomgående använder jag filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback tankegång: ”För att utveckla en framträdandets fenomenologi blir det nödvändigt att utforska vad ett synliggörande innebär, och därmed att kritiskt ifrågasätta skillnaden mellan ord och bild såsom en skillnad mellan ett föreställande vetande genom begrepp och ett framställande vetande genom bild.”18)Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, Glänta, 2011, s 12. Men jag kommer inte att försöka redogöra för skillnaden mellan bildliga föreställningar och begreppsligt vetande. Denna relation har en problematisk historia som går utanför mitt verksamhetsfält.19)Marcia Sá Cavalcante Schuback redogör för denna relation i sin bok Att tänka i skisser. Hon skriver: ”Den långa filosofiska dispyten mellan logos och mytos, förnuft och myt, är främst en strid mellan begrepp och bild, mellan abstraktion och fiktion och således mellan två sorters distansering i förhållande till det verkliga.” Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, Glänta, 2011, s 7. Jag är heller inte trofast denna tankegång. Ibland hämtar jag också inspiration i en liknande metod som musikern Eva Dahlgrens: ”Jag har alltid skrivit låtar i bilder.”20)www.dn.se/arkiv/dn-kultur/jag-vill-oversatta-det-fantastiska-ljuset-till-musik. [26-04-2016]. Hon menar att hon skriver texter i bilder, och hon fortsätter: ”Jag hade en bild i huvudet av något som var rakt och krispigt, rätt kalla färger och så där.” Det blir texter, till musik, som hon sedan sjunger vid sina framträdanden.

Tiggandets kör och Givandets kör utgör kapitel 7.1 och 7.2. I Tiggandets kör deltar människor som tigger på gatorna och i Givandets kör deltar människor som ger till tiggande på gatorna. Installationen med de filmade körernas improviserade sång visas för betraktare som står mittemellan projektionerna av körerna – så som de filmades. Det är ett konstnärligt arbete vars framställning kan beskrivas med Claire Bishops ord: ”A third strand of delegated performance comprises situations constructed for video and film. […] Recorded images are crucial here since this type frequently captures situations that are too difficult or sensitive to be repeated.”21)[…] key examples might include Gillian Wearing, Artur Żmijewski and Phil Collins.” Bishop, s 226. Under tre dagar gick de 24 kördeltagarna igenom en speciell form av körträning för att improvisera sång utan ord och musik. Med Bishops ord är det ”[…] works where the artist devises the entire situation being filmed, and where the participants are asked to perform themselves.”22)”What I am calling delegated performance in all its contemporary iterations (from live installation to constructed situations) brings clear pressures to bear on the conventions of body art as they have been handed down to us from the 1960s.” Bishop, s 226.

Kapitel 7.1 handlar om förberedelser, arbetsprocess, bildbearbetning och en första presentation i en containerinstallation utomhus. De bilder som förhandlats, erfarits och omförhandlats i ett slutet rum under tre dagar, ansåg jag angeläget att förmedla och därför gjordes en bakom-film: Om produktionen av Tiggandets kör och Givandets Kör.23)”On the production of The Chorus of Begging and The Chorus of Giving”. Denna visas i anslutning till installationen. Jag visar den också då jag pratar i undervisnings-, liksom sociala och politiska sammanhang.24)Jag har talat om hur vi arbetade fram körverket och visat samma splitscreen som visas i avhandlingen som keynote speaker i samband med FEAD:s, utlysning av 50 miljoner som kunde ansökas av civilsamhällets organisationer. ”Det övergripande målet för Fead är att personer som befinner sig i en socialt utsatt position ska få ökad social delaktighet och egenmakt. Mer specifikt handlar det främst om EU- och EES-medborgare som stannar kortare tider i Sverige.” www.esf.se/Documents/Våra%20program/FEAD/Utlysning/Utlysning%20Fead%202015.pdf. [14-05-2016]. Bland andra föreläsnings och skribent-uppdrag blev jag också ombedd att publicera en artikel i Socialmedicinsk tidskrift vilket till större delen handlade om körverkets gestaltningsprocess, Socialmedicinsk tidskrift, Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, årgång 92, häfte 23, 2015. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/105. [14-05-2016] Med den kan jag redovisa vårt unika samarbete och experimentella metod och den har hittills visats i fem separatutställningar i Sverige, under en tid då diskussionerna om tiggande och givande varit intensiva.

I kapitel 7.2 diskuterar jag med Butler och Lévinas om symmetri och asymmetri i Tiggandets kör och Givandets kör.

Betraktaren (och läsaren) av denna avhandling går miste om effekten av den sinnliga upplevelse som det innebär att fysiskt befinna sig mellan de projicerade körerna i skala ett till ett, i installationen.25)”Contemporary performance art does not necessarily privilege the live moment or the artist’s own body, but instead engages in numerous strategies of mediation that include delegation and repetition; at the same time, it continues to have an investment in immediacy via the presentation of authentic non-professional performers who represent specific social groups.” Bishop, s 226. I avhandlingen visas istället en split-screen som jag också använder för att projicera på husväggar och lastbilar som en street-screening med ljud, nattetid i gaturummet. Denna version ger en något annan effekt, vilket jag också skriver om. Och denna version visar jag också då jag föreläser i ovan nämnda sammanhang.

Jag har förhoppningar på betraktaren. Jag vill kunna överlämna de bilder jag och mina deltagare improviserat fram till en betraktare och samtidigt upprätta ett förtroendebaserat förhållande till betraktaren som mottagare.26)Att fotografier och filmer kommer att visas i utställningar och eventuellt i media är samtliga deltagare införstådda med på från början.

I samtliga mina gestaltningar har sammanlagt ett par hundra tiggande och givande människor deltagit, ett av nyckelbegreppen i detta sammanhang är co-presence (sam-närvaro). Det har jag lånat från kulturgeografen Sara Westin som använder det i sin doktorsavhandling för att diskutera människors rörelser i det urbana rummet. Hon hävdar vikten av att stadsplanering tar hänsyn till hur urbana platser befolkas, att rörelser av människor definierar platsen. Detta tankegods har kompletterat de övriga nämnda och varit betydelsefullt då jag arbetat med Platserna I, Platserna II och framför allt med Platserna III där avhandlingen landar. Det är en plats i förändring där vissa människor är med i samhällsbygget och andra inte släpps in av olika orsaker men fortsätter leva strax utanför. Här dyker också avhandlingen ner i och synliggör ett självorganiserat kluster av konstnärer vars verksamhet verkar göra motstånd mot det reproduktiva kapitalet genom ett givande som inte verkar vilja ha något tillbaka, inte sparar något, bara ger. Och det är ett annat slags givande än hjälpandet. Avhandlingen avslutas genom att öppna en undersökning på En plats i Europa där forskningsfrågorna kan sättas i spel på nya sätt.

Aimé Cesaire, 1913–2008, var från Martinique, författare, poet, dramatiker och politiker. Han grundade begreppet Négritude i tidskriften L'Étudiant noir 1935 och var aktiv i Négrituderörelsen som var en ideologisk-litterär rörelse som uppstod i Paris. Rörelsen var antikolonial och ville ersätta den vite mannens förakt för svarta med en uppvärdering av svart kultur och en stolthet hos svarta över sitt ursprung och sin hudfärg. Négrituderörelsen var en reaktion mot den franska assimileringspolitiken. Det gällde att formulera en egen kultur. Léopold Senghor var rörelsens mest tongivande ideolog under dess första år. Négrituderörelsen lanserades brett för den vita publiken av Jean-Paul Sartre i hans förord till Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue franςaise 1948.
Fotograferad på Moderna Museet, Stockholm, 2011. Citatet på bilden är av Aimé Cesaire.27)Aimé Cesaire, 1913–2008, var från Martinique, författare, poet, dramatiker och politiker. Han grundade begreppet Négritude i tidskriften L’Étudiant noir 1935 och var aktiv i Négrituderörelsen som var en ideologisk-litterär rörelse som uppstod i Paris. Rörelsen var antikolonial och ville ersätta den vite mannens förakt för svarta med en uppvärdering av svart kultur och en stolthet hos svarta över sitt ursprung och sin hudfärg. Négrituderörelsen var en reaktion mot den franska assimileringspolitiken. Det gällde att formulera en egen kultur. Léopold Senghor var rörelsens mest tongivande ideolog under dess första år. Négrituderörelsen lanserades brett för den vita publiken av Jean-Paul Sartre i hans förord till Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue franςaise 1948.

1.3 Benämningar, bilder

Titeln på avhandlingen är Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? Jag har använt den för att kritiskt granska och utmana ett språkligt sammanhang, såväl som faktiska fenomen. Titeln har fungerat som en igångsättare för diskussioner och som en slags språklig motor. Frågan om hur en kan bli framgångsrik kan ställas av en person i nödsituation som tigger. Eller den kan ställas av en person som förväntas vara eller är en potentiell givare till den tiggande – hur kan framgång nås? Mellan frågeställarna öppnas ett gap, språket brister. Kan något nytt därmed framträda? Är det möjligt att på så sätt söka sig utanför kunskapsramen, utanför den maktordning som också håller fakta under kontroll? Kanske, det är i alla fall på så sätt jag försöker hitta in i de frågor som parallellt diskuteras i medierna och på olika politiska nivåer. Det är min intention att visa hur bristningar, gap, glipor, tomrum, utrymmen där språket tappar kontakten med mening och innehåll, också kan förmedlas, visualiseras, förkroppsligas och gestaltas. Konsten är ett sätt att göra detta på.

Då jag inledde mitt projekt 2011, var ”tiggare” den samlande beteckning som användes i medierna för de människor som tigger på gatorna. Jag valde inledningsvis att omfamna denna definitionsproblematik och betrakta tiggare som ett öppet begrepp.28)”Distinktionen mellan öppna och slutna begrepp var viktig i detta sammanhang. Ett slutet begrepp är ett begrepp som kan definieras med hjälp av en traditionell ’om och bara om’-definition, alltså genom att man anger de nödvändiga och tillräckliga villkoren för att något faller in under begreppet. Exempel på sådana begrepp är matematiska begrepp som två, tre, fyra, cirkel, liksidig triangel och så vidare. Ett öppet begrepp är ett begrepp som inte kan bestämmas tillfredsställande på detta vis”. Tore Nordenstam, Exemplets makt, Dialoger, 2005, s 31. Att slå fast en definition skulle riskera att främmandegöra istället för att problematisera en effekt av fattigdom eller annorlundahet som uppstått ur social ojämlikhet. Jag resonerade som så att om definitionen på tiggare respektive tiggeri hålls öppen så betyder det att det inte finns någon särskild grupp människor att avgränsa och benämna, med förhoppningen om en nödvändig diskussion kring vad tiggeri är.29)För att behärska ”öppna begrepp” bör man känna till serier av mönsterfall menar filosofen Tore Nordenstam: ”De är nödvändiga villkor för möjligheten av förståelse och handling.” Tore Nordenstam, Exemplets makt, s 59. Exempel på ett annat öppet begrepp är ”konst” som bara karaktäriseras genom de skiftande exempel som inryms i det. Styrkan i konsten är att den visar definitionsprocessens svagheter.
——Tiggeri är ett öppet begrepp. Kan tiggeri kategoriseras som sysselsättning – vad räknas som tiggeri? Räknas försäljning som tiggeri? Räknas pantåtervinning som tiggeri? Hur många timmar per dag ska man behöva arbeta för att det ska räknas som tiggeri? Räknas gatumusikanter som tiggare? ”Gatumusiklagen säger: Enligt dåvarande Kommunförbundets cirkulär 1995:41 är penninginsamling i samband med framförande av gatumusik inte tillståndspliktig, dels med hänvisning till att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat konstnärligt verk i sådant fall begränsas, dels med hänvisning till att en musikants insamling i en instrumentlåda eller på ett klädesplagg är en passiv handling. Det förhåller sig annorlunda om musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar. Ett sådant tillvägagångssätt betraktas som en penninginsamling som kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift (prop. 1992/93:210 s. 141 f). Undantag från tillståndskravet kan göras för till exempel skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer.” 12-09-2014, Sveriges Kommuner och Landsting, s 9. www.skl.se/download/18.2371797b14a4dca6483fe13/1418804156789/SKL-juridiska-fragor-om-utsatta-EU-medborgare-2014-12-09.pdf. [26-04-2016].

”Framgångsrik” är ett ord som är medialt gångbart, viljan att bli framgångsrik skulle kunna gälla alla yrkesområden, men när jag ställer frågan i relation till en som nödgas tigga tycks språket krackelera. En handikappad man i Bukarest som uppenbarligen (tiggeri är förbjudet i Rumänien) tillåts tigga eftersom han sitter mittemot polisens högkvarter då vi intervjuar honom säger till mig: ”If you can accept that you can’t get more than minimum survival, then it’s successful. It depends what limits you have. For me, if I can survive, then it’s successful.”30)En intervju som filmades av mig med tolken Laura Chifiriuc i Bukarest augusti 2013. De som tigger är lägst i den sociala hierarkin, de är de fattigaste, dessutom har många varken födelseattester eller pass och ingår sålunda inte ens i någon formell gemenskap. Bilden av framgång – en framtida förbättrad situation – är förmedlad av det system som råder skapat den fria rörligheten. Genom att behålla denna fråga kring framgång kan jag i avhandlingen förhoppningsvis också visa språkbrukets förändring under de här fem åren som mina studier pågått.

Under åren har en rad benämningar på tiggande människor i Sverige använts i medierna: tiggarna, människorna/personerna som tigger, EU-migranterna, romerna som tigger, romerna från Rumänien, de romska EU-migranterna, EU-mobila, de utsatta EES-medborgarna, EU-medborgarna som har det sämst ställt och som därför tigger.31)Den nationella samordnaren Martin Valfridsson har i sin utredning om utsatta EES-medborgare som vistas i Sverige beskrivit ”utsatta” som de som inte har rätt till välfärden i Sverige. Rapporten blev officiell januari 2016. Det som komplicerar bilden av vilka människor det gäller är också följande beskrivning som han inleder sin rapport med: ”Med utsatta EU-medborgare avses i denna rapport individer som är medborgare i ett annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige. Den som inte har uppehållsrätt har betydligt mindre möjligheter att få tillgång till välfärd här. För att få uppehållsrätt krävs, något förenklat, att man har ett arbete eller att man har goda möjligheter att få ett arbete. Rapporten ger en mycket kort historik om tiggeri i Sverige och ringar särskilt in de senaste tre åren som i inledningen beskrivs enligt följande: ”under 2012 började utsatta EU-medborgare i större utsträckning än tidigare komma till Sverige. En del kom för att tigga och andra för att plocka bär eller söka arbete. De följande tre åren ökade antalet kraftigt. Under våren 2014 beräknades antalet till 2 100 individer. I april 2015 var antalet cirka 5 000 individer. Därefter stannade ökningen av och en mindre nedgång har noterats. I november 2015 bedömdes antalet vara cirka 4 700 individer. Antalet barn i gruppen varierar, men bedöms vara mellan 70 och 100.” Rapporten kan laddas ner på: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20166/. [12-04-2016].

När termer som EU-migranter eller fattiga EU-migranter används kopplas tiggandet samman med migration och migranter. ”Att skildra någon som EU-medborgare istället för migrant eller arbetskraftsinvandrare signalerar att vederbörande har rättigheter som staten är bunden att respektera medan migranter har de rättigheter som staten väljer att tilldela dem”, skriver statsvetaren Meriam Chatty. Hon menar att termen ”migrant” inte är neutral utan är normativt laddad med ett säkerhetsrelaterat innehåll: ”Medan medborgaren är den som ska skyddas, är migranten den som utgör ett potentiellt hot.”32)Meriam Chatty, Migranternas medborgarskap, Doktorsavhandling, Örebro Studies in Political Science 40, 2015. 

Författarna till ”EU-migrantdebatten som ideologi” skriver att de använder termen EU-migrant ”för att beskriva de grupper av utsatta EU-medborgare som försörjer sig och sina familjer genom tiggeri i Sverige”, men de förklarar samtidigt att de gör det i brist på bättre vedertagna alternativ och för att de diskuterar just själva debattens utformning.”33)De hävdar att debatten bör handla om vilka som har rätt till rättigheter och vilka skyldigheter som följer med de rättigheter som finns inom en viss samhällsordning. Hanna Bäckström, Johan Örestig, och Erik Persson, EU-migrantdebatten som ideologi; Rättigheter, skyldigheter och ansvar i den kapitalistiska välfärdsstaten, Fronesis, # 52-53, 2015, s 240. www.umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:898734/FULLTEXT01.pdf. [26-04-2016]. Benämningar skapar eller förstärker underliggande värderingar. Genom att använda givna benämningar inbegriper jag mig själv mer aktivt i den hegemoniska struktur jag också redan omedvetet är inbegripen i. På så sätt blir det också tydligare hur hegemonins språk talar genom mig. Att till exempel använda ”romerna som tigger” kan isolera de som tigger till en etnisk grupp och innebära konsekvenser som får motsatt effekt än avsändaren avser. EU-mobila är en annan av de termer som började användas 2013 av kritiker till migrant-benämningarna. Ytterligare en benämning är gäst-tiggande (i likhet med gäst-arbetande) som används eftersom mer än 90 procent bara är här i kortare perioder av nästan uteslutande ekonomiska skäl. Leif Eriksson, forskare i globala studier skriver: ”Handlar det om medborgarskapet, dvs. om statusen som svensk medborgare, eller mer om ’citizenry’, dvs. att på något sätt aktivt delta i samhällslivet. Vad innebär det i praktiken att även fattiga, utsatta EU-migranter är EU-medborgare? […] I praktiken blir dessa och andra kategoriseringar avgörande för vilka rättigheter man tillerkänns.”34)Stycket fortsätter: ”Är ’invånare’ ett mer eller mindre inkluderande begrepp än medborgare? Är en EU-migrant som bor i en illegal bosättning en av stadens invånare? Måste man ha uppehållsrätt för att betraktas som invånare? Så kallade ”papperslösa” har en lagstadgad rätt till sjukvård och skolgång. Fattiga EU-medborgare inbegrips inte i begreppet ’papperslösa’ och omfattas därmed inte av den aktuella lagstiftningen. I praktiken blir dessa och andra kategoriseringar avgörande för vilka rättigheter man tillerkänns. Göteborgs kommun slår 2015 fast att rättighetsbärarna är alla som ’vistas i staden’, men ändrar detta i 2016 års styrdokument till alla ’invånare’. Frågan om detta innebär att kretsen av rättighetsbärare därmed begränsats har ännu inte besvarats.” Leif Eriksson, Från elefanten i rummet till kanariefågeln i gruvan – om socialt utsatta EU-migranter i det svenska folkhemmet, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Mistra Urban Futures, 2015, s 44.

Det är rimligtvis den politiska situation som avkräver att tiggande och givande sker på gatorna som bör diskuteras, men frågan som står öppen är samtidigt: var börjar och slutar det politiska? När författarna till ”EU-migrantdebatten som ideologi” inleder sitt resonemang med ”Samhällen är inte bara en ansamling kroppar sammanlänkade i ömsesidiga beroenden utan också kulturella gemenskaper”35)Bäckström, Örestig, Persson, s 240., låter de oss förstå både vilken utgångspunkt den måste ha och hur komplex den politiska situationen är.

Allteftersom jag, sedan 2011, pratat med både de som ger pengar och de som ber om pengar på gatorna, desto mer framstår ett vitt spektrum av olika livssituationer. Det är många olika människor som tigger. De som tigger är fattiga. Många olika människor är fattiga. De är inte bara från övriga EU, det finns också människor från utom-europeiska länder som kommer till Sverige och tigger.

Om det är handlingen att tigga som kännetecknar ”tiggare” så kommer nästa fråga: vad är skillnaden mellan att tigga och att be om hjälp?36)Sveriges Kommuner och Landsting Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare: ”Enligt dåvarande Kommunförbundets cirkulär 1995:41 är penninginsamling i samband med framförande av gatumusik inte tillståndspliktig, dels med hänvisning till att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat konstnärligt verk i sådant fall begränsas, dels med hänvisning till att en musikants insamling i en instrumentlåda eller på ett klädesplagg är en passiv handling. Det förhåller sig annorlunda om musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar. Ett sådant tillvägagångssätt betraktas som en penninginsamling som kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift (prop. 1992/93:210 s. 141). Undantag från tillståndskravet kan göras för till exempel skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer.” www.skl.se/download/18.157885001540f7d16c12cc50/1461235786176/SKL-16-00842-2juridiska-fragor-utsattaEU-medborgare-20160420.pdf. S 9. [26-04-2016]. Och om tiggandet är en handling från nöd sker då den relaterande handlingen – givandet – från nåd? Jag menar att tiggandet inte kan diskuteras utan givandet – bilderna som sätts i spel i och med dessa handlingar, är bilder som genereras inom samma ramverk och är beroende av varandra. Jag har därför ramat in tiggande och givande som handlingar, sett på dessa som aktiviteter i ett system och vad dessa aktiviteter genererar för bilder, även om det naturligtvis spelar roll vilka som utför dessa handlingar.37)Hans Swärd, professor vid Lunds universitet skriver ”Om frågan ramas in som en fråga om säkerhet och trygghet för de egna medborgarna i det offentliga rummet kan en rimlig lösning vara att avvisa tiggarna från platser där många medborgare vistas. Ramas frågan in som en akut fattigdomsfråga, kan en rimlig åtgärd vara att öppna härbärgen och soppkök för att motverka köld och hunger. Ramas frågan in som ett strukturellt problem blir en rimlig åtgärd att vidta strukturella åtgärder för att utrota fattigdom och diskriminering.” Socialmedicinsk tidskrift, Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, årgång 92, häfte 23, 2015. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current, s 280. [26-04-2016].  Alla försöker på något sätt skapa en strategi, ett sätt att hantera tillvaron. Människor nätverkar och organiserar sig, det är ett sätt att klara av att leva tillsammans. Det är ett sätt att svara på ett samhällssystem. ”Tiggandet” kan ses som ett sådant svar. Det självorganiserade civilsamhället – den mobilisering som skett som svar på de tiggandes situation ”givandet” är ett gensvar. Båda handlingar synliggör handlingskraft och brister i ett system. Därför använder jag huvudsakligen benämningar som syftar på själva akterna – utom i några fall då någon annan term är relevant för sammanhanget – ”tiggande” i relation till ”givande”.

1.4 Forskningsfrågor

Hur kan den nya situationen för tiggeriet och giveriet synliggöras? Att antalet artiklar om ”tiggare” har sjuttonfaldigats under de dryga fem år jag arbetat med detta, vittnar inte bara om att antalet tiggande har ökat – från ett tusental personer 2011 till cirka femtusen 2015 – utan även om ett formuleringsbehov hos allmänheten. Det syns och känns att det sociala klimatet förändras.38)Jag sökte i svenska tidningsdatabasen Retriever Research hur många artiklar som skrevs om ”tiggare” och fann att 2011 skrevs det 470, 2012: 793, 2013: 1836, 2014: 7044, 2015: 7699.
——Antalet artiklar om ”tiggare” har sjuttondubblats på fyra år. Professor Hans Swärd, vid Socialhögskolan, Lund universitet, som forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia, har gjort en liknande undersökning som min ”Antalet tiggande som kommit hit via den fria rörligheten beräknas under 2015 vara 4000–6000 (i hela Sverige) jämfört med cirka 10 000–30 000 papperslösa och cirka 34 000 hemlösa.”, ”Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, Socialmedicinsk tidskrift, häfte 3, årgång 92, 2015, s 269. Hans Swärd drar slutsatsen om den mediala uppmärksamheten att ”Trots att frågan väckt uppmärksamhet är inte kunskapsläget särskilt omfattande.” Han skriver också att ”Vi ser främlingen med majoritetssamhällets ögon och utgår från synlig förhållanden, tillfälliga beteenden, ras eller fysiska kännetecken. Både situationens fysiska närhet i vardagen samt okunskap har inneburit att dramatiken ökat, vilket delvis ger ett svar på uppmärksamheten ökat.
De tiggandes synlighet har angetts vara en av orsakerna till att deras närvaro diskuterats så mycket och till det drama det orsakar, men deras synlighet synliggör också mig – som jag beskriver ovan i ”Det första mötet”: handlingen visar mig för mig själv och för omgivningen – bådas handlingar går utanför det sociala kontraktet. Ur handlingar skapas bilder och bilder skapar också handlingar. Det som har hänt och händer mellan två människor på gatan – den tiggande och den givande – trasar sönder en samhällsbild, i vilket fall hos de givande. Hur är bilder – och kroppslig handling – i sin tur kopplade till samhällsbild och samhällskropp?

Oavsett om givande och tiggande interagerar med varandra, om de har kontakt eller ingen kontakt alls, verkar de flesta ha berättelser och bilder om varandra om hur den andre är. Min undran och min undersökning grundas i mitt eget första möte då jag hade insett att jag inte ens bemödade mig om att se – kunde jag se mer med andra, var min döda blick en effekt av ett kollektivt inflytande – hur ser ”vi” ser på tiggande som verksamhet, på tiggaren och vilka är ”vi”? Mina inledande forskningsfrågor blev: inför vilka bilder sker givandet? Och jag började med att fråga givande personer. Och parallellt ställde jag frågan: inför vilka bilder sker tiggandet? Jag frågade då tiggande personer. Dels ville jag veta vilka givna bilder som cirkulerade, dels försöka förstå något om vilka motiv, idéer, affekter, känslor, tankar och värderingar som skapade dessa bilder. Det blev två filmer som presenteras som en installation där betraktaren (den potentiella givaren) sitter mittemellan, i det utrymme eller spelrum där följdfrågan blir: vilka bilder är i spel mellan de givande och de tiggande? Mina första två forskningsfrågor framställs i gestaltningen till betraktaren, och returneras till mig – till forskaren – som kan reflektera, analysera och ställa nästa fråga. Nästa frågor handlar om att via olika praktiker – gestaltningar – pröva hur dessa ”bilder” – kollektiva såväl som individuella, visuella såväl som lingvistiska – sätts i spel i samhället. Ett sådant synliggörande av bilder är en performativ akt. 

Som givande har jag språkföreträde. Makt handlar om ett möte mellan olika krafter och bygger på ett samspel, och även om tiggande och givande förutsätter varandra och även om det sker en förhandling om vad som ges i transaktionen; hur gåvan ges och tas emot, är det inget ”fritt utbyte” eller ”möte” som inte är djupt präglat av klass, kön, kultur och andra maktordningar. Vad står i den tiggandes makt? Vad står i min makt? Det är frågor som handlar om vilja, ansvar, handling, men också om oförmåga, maktlöshet och begränsning.39)”Vad kan jag göra betyder både ”vad står i min makt att göra” och ”vad står i min kraft, dvs min förmåga, att göra”. Hur förhåller sig min kraft till olika former av makt som omger mig, formar mig och som jag själv kanske ofta utan att veta om det uppgår i, själv är med och utformar, deltar i. Till vilka maktsystem förhåller sig min kraft, vilken typ av maktsystem finns jag själv med i, osv.” Ur en föreläsningstext som Fredrika Spindler, docent i filosofi, skrev till utställningen ”What question would you ask someone who is more powerful than you?”, Rinkeby Folkets hus samt en ambulerande utställning i Sverige i Riksutställningars regi med titeln 4U!, 2004–2005. Hela föreläsningstexten kan läsas och laddas ner www.ceciliaparsberg.se/4u/index_main.html. [26-04-2016].

Som nästa steg ville jag undersöka hur premisserna ser ut för givare att skapa handlingsutrymme och det gör jag i gestaltningen Kropp på gata. I den involverar jag inte de tiggande. Det är en undersökning tillsammans med andra givare om hur situationen tar gestalt i olika sociala kroppar. Med andra ord: hur kan ens subjektiva bilder av en situation med en tiggande manifesteras i kroppen och i gaturummet? Och hur kan dessa bilder ”ta gestalt socialt” på gator och torg? Gestaltningen Kropp på gata har hittills improviserats i åtta olika städer. Det är en fotodemonstration för att generera nya bilder.

Jag har följt fenomenologen Sara Ahmeds teorier om den andra. Hon beskriver hur emotioner skapas mellan, binder och håller ihop kroppar. Hon får mig att se att detta dynamiska utrymme är ett handlingsutrymme. Min nästa fråga är: hur kan detta handlingsutrymme som finns mellan den tiggande och givande gestaltas? Och den gestaltas i det dialogiska körverket med 24 deltagare. Om en ömsesidig handling iscensätts – något som ingen av de tiggande eller givande gjort förut på detta sätt – kan då nya bilder förmedlas mellan de deltagande? Till betraktaren som återigen får beträda ”mellanrummet” – rummet mellan körerna?

1.5 Metodiskt förhållningssätt och intention

1.

Mitt forskningsprojekt är – förutom det specifika ämnesstudiet – min konstnärliga metod och praktik. Som Mara Lee uttrycker det i sin avhandling i litterär gestaltning: ”Inom konstnärlig forskning finns hittills ganska få metoder som kan anses vara generellt giltiga och delbara. Det är svårt att finna en uppsättning metodologiska regler som kan tillämpas av många. Våra metoder är oftast härledda ur och förankrade i vår konstnärliga praktik, och därmed blir formelementet en del av metoden.”40)Mara Lee, När andra skriver; skrivande som motstånd, ansvar och tid, Glänta, 2014, s 26. Jag har arbetat med en metodisk intention.

Genom hela detta projekt aktiverar jag mina forskningsfrågor med andra människor. Många gånger refereras till ”tiggaren” som om denna vore bärare av ”problemet” och därmed också förutsätter en personifierad eller kollektiv lösning, vilket även författarna till artikeln ”EU-migrantdebatten som ideologi” är kritiska mot: ”I stället framträder den tiggande som EU-migranten ’som en gestalt som förkroppsligar ett liv bortom de skötsamma arbetarnas disciplinerade kroppar’. Denna gestalt är extra skrämmande i rättsstatens ögon eftersom den inte kan isoleras till den etniska gruppen romer.”41)Bäckström, Örestig, Persson, s 249. Författarna menar att de bilder som de tiggande tillskrivs är effekter av en rådande ekonomisk struktur vilken måste problematiseras, och de framhäver vikten av att omförhandla och ”skapa förutsättningar för EU-migranter att utvecklas till politiska subjekt som majoritetssamhället inte bara talar om och forslar undan, utan till sist också talar med.”42)Bäckström, Örestig, Persson, s 252. Så, hur gör en då i praktiken för att tala med? Med utgångspunkt i det första mötet ovan är detta vad avhandlingen i sin helhet handlar om, och det är också det som undersöks genom forskningsfrågorna. Min erfarenhet som dokumentärfilmare, aktionsforskare och annan fältforskning har genom åren väglett mig i hur talande och lyssnande med kan gå till i konkreta situationer. De gestaltningar som denna text berättar om och som visas på denna sajt syftar att genomlysa denna praktik vidare inom forskningsområdet fri konst.

När den konstnärliga gestaltningen görs tillsammans med andra människor är varje situation med en annan människa speciell och kräver sina förhandlingar om bilden; om det etiska i den estetiska framställning som ska göras. Att vilja tala med betyder inte att det är görbart, det misslyckas många gånger på grund av att de frågor som ställs inte är formulerade i relation till den som förväntas svara, inte uppfattas eller förstås, eller inte är relevanta för den som tilltalas. Det krävs utrymme för båda parter och förhandlingsprocessen kan inte vara alltför styrd, men måste likväl ha en viss riktning. Att tala med är en ömsesidig process. Därför anser jag det nödvändigt att gå in i detta projekt med en metodisk intention och utveckla metoden tillsammans med. För att använda konsthistorikern Claire Bishops beskrivning så är jag ”less interested in a relational aesthetic than in the creative rewards of participation as a politicised working process.”43)Bishop, s 2. Det medför också att undersöka det estetiska. Jag utgår inte heller i det sammanhanget från en specifik bildframställningsmetod, utan från att synliggöra och gestalta forskningsfrågorna. 

I mitt arbete använder jag mig av konkreta situationer samt erfarenheter från möten som i nästa led blir till verktyg för att skapa en gestaltning. ”Det praktiska vetandet, phronēsis, är ett annat slags vetande. Det betyder till att börja med: att det är riktat mot den konkreta situationen. Det måste alltså gripa ’omständigheterna’ i deras oändliga variation.”44)Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, övers Arne Melberg, Daidalos, 1997, s 36. Så skriver den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer.45)Gadamer, s 36. Gadamer refererar här till Aristoteles ord i en fotnot: ”Att veta vad som är bra för en själv är ett slags kunskap.” Aristoteles, Den Nikomachiska etiken VI, 9, 1141 b33, övers Mårten Ringbom, Daidalos, 1993. Med fronesis menas här kunskap där individuella fall – situationer – bedöms med hänsyn till en kontext. En rad etiska och kunskapsteoretiska problem sammanfaller i fältstudier av ”främlingar”, människor från andra kulturella sammanhang eller maktpositioner.46)Enligt tidskriften Fronesis beskrivning kommer begreppet fronesis ”från det antika Grekland och avser en praktisk form av kunskap. Aristoteles skilde mellan den tekniska kunskapsformen ”techne”, som var instrumentell, den logiska kunskapsformen ”episteme”, som var skild från handlingen, och klokhetens och eftertankens dygd Fronesis som var motiverad utifrån sig själv. Fronesisbegreppet öppnar upp för en kritisk kunskap som gör det möjligt för oss att överskrida dagens godtyckliga gränser för det politiskt och intellektuellt möjliga.” www.fronesis.nu/om-fronesis. [26-04-2016]. Och mot bakgrund av detta skulle ytterligare en fråga kunna formuleras: Hur kan bilderna av de som tigger och de som ger problematiseras för att nya bilder ska kunna genereras – på ett sådant sätt att bildmakare eller förmedlare också ställs inför sig själva, sin kunskap, sin delaktighet? Med denna fråga ställs en också inför den ram inom vilken den kunskapande handlingen sker. Min metodiska intention innehåller element av avlärning, såväl som genererande av nya bilder. Det enskilda mötet är visserligen unikt, särskilt, men kan samtidigt ses som ett mönsterfall. Mina egna tillkortakommanden utgör därför också ett viktigt ett erfarenhetsunderlag. Den konstnärliga praktiken innebär således ett ständigt destruktionsarbete, dels för att destruktion av givna bilder (rådande normativa bilder) hänger samman med möjligheten att skapa nya, dels för att intentionen är att försöka gå utanför en given inramning. Min intention är också att med gestaltningar, i praktik och i teori, skapa kontaktytor med andra fält. Ett projekt som detta är inte möjligt utan att granska den egna maktstrukturen, den jag själv ingår i. Detta är kanske det svåraste av allt. Även med de bästa intentioner kan en presentation inte komma undan att också bli en representation av de deltagande som ”tiggande och givande” men jag har i processen såväl som i olika presentationsformer velat öppna utrymmen för deltagare och betraktare att reflektera och delta. I det praktiska förfarandet försöker jag dessutom urskilja mina subjektiva intentioner med att undersöka och gestalta.

2.

Varje gestaltningsform har sin egen process, metod och modell, följande är
en ram för olika gestaltningsprocesser och den har fyra hörn.

  1. Ett sätt att förstöra47)Inspirerad av Louise Bourgeois anteckningar i Deconstruction of the Father, reconstruction of the Father, MIT Press, 1998. – den egna bilden av bilden; alltså den föreställda bilden (synsätt som del av en rådande normativ bild, en kulturens bild). Det handlar om att självreflektera och avslöja hur en själv är bärare av dominerande normer och bearbeta dessa bilder. Att måla upp (eller i annat utförande: text, foto, performance); ett självporträtt – en självbild som ett synliggörande av mig som är den som ser och avbildar för att deklarera en viss position.48)I detta projekt är till exempel den korta inspelningen i första mötet, det som avslöjar mig. Därefter sker avslöjanden för varje steg i avhandlingen. Självreflektion som också leder till avslöjanden är färskvara. Självreflekterande är det spår som trampas upp bredvid vägen. De kursiva delarna i texten är ett urval av självreflektioner. Förstörelsen sker under den tid förståelsen tar och kan innebära en personlig uppgörelse med ett förflutet, att se gamla insikter utifrån i nytt ljus.49)Insikter som har nåtts i en tidigare situation begrundas på nytt i nästa. Men de kan ibland vara svåra att särskilja från självbilder, uppfattningar och gamla tillrättalagda bilder som begränsar. Insikter behöver också utmanas, som Hans Larsson påpekar ”Huru oändligt mycket ligger icke redan i en persons uppfattning af sig själf? Hans medvetna reflexion kan svårligen omfatta annat än några få drag, några få behof i sin allmännaste riktning och icke i den bestämda säregenhet de hafva och som allt kommer an på.” Hans Larsson, Intuition, Dialoger, 1997 [1989], s 52. 
  2. En vilja att se – nå, lyssna med alla sinnen, reflektera, översätta. Att upprätta möten och finna ut vad som öppnar. Att söka kontakt – en ömsesidig vilja att se och bli sedd. Strävan efter horisontalitet, i processen att tala med sker avobjektifiering. Reflektera över avståndsetik och närhetsetik. Zooma ut och se större sammanhang, maktstrukturer, ramseende – framing.50)En vän till mig berättar att hennes sjuårige son kommit hem med två teckningar från skolan. Läraren hade gett i uppgift till barnen att rita ett självporträtt. Han ritar sig själv, sin mamma och sin pappa. Han visar teckningen men läraren säger – nej, men du skulle rita ditt självporträtt. Han ritar igen: sig själv, sin mamma och sin pappa. Ett självporträtt är en form av självbild och denne pojke tecknade också sina närmaste som medskapare av sin självbild. Möjligtvis menar han att bilden av honom är en relationsprocess där bilden av den andre ges tillbaka, reflekteras av den eller de som ser på honom. Möjligtvis kan det spela in att han är adopterad från Kina och har en intuitiv förståelse vad det innebär att ha ett annorlunda utseende – avbild till omgivningen. Att teckna förmedlar möjligtvis vad han inte kan formulera i ord till läraren. Möjligtvis – om läraren har ett auktoritärt synsätt på lärande såväl som på bild – kan denne pojke så småningom komma att teckna som de andra; ett självporträtt som det ansikte jag ser i spegeln. För att det är ”rätt sätt att teckna ett självporträtt”. Han blir skolad i att anpassa sitt synsätt efter en rådande konsensus hur ett självporträtt tecknas. Men om läraren kan se utanför sin inlärda ram, se vad hans teckning förmedlar – lyssna till bilden, vara öppen för lärande, så är det möjligt att hans självbild kan få plats bredvid de andra, i en skola, i bildning.

  1. En rörelse inåt och utåt – på något sätt relaterar bilder till varandra, helt ny kan bilden inte bli eftersom jag aldrig helt kan lämna eller stå utanför ramen. Men bilderna kan utmanas för att processa dem: to unframe the framed. Det innebär delvis också ett misslyckande att se, förstå och förändra. I kontakten som söks med de deltagande finns frågorna: hur (etik) och för vad (estetik)? Genom att föreslå betydelse, omvärdering, av/omtolkning kan blindhet för ramen engagera lyssnande.
  2. Ett försök att förändra – att urskilja och upprätta handlingsutrymme. Hur relaterar egna gester till samhällskroppens gester? Vilka frågor vill jag ställa, och lyckas gestaltningen ställa dessa och öppna dem för konstnären och betraktaren? To frame the unframed space, skulle kunna vara konstnärens roll. To unframe the framed, och sedan aktivera rummet, skulle kunna vara åskådarens.

Kapitel 1: Inledning
Noter

   [ + ]

1. Kultur- och samhällsteoretikern Sarah Ahmed beskriver hur skam kan erfaras på olika sätt ”Shame can also be experienced as the affective cost of not following the scripts of normative existence.” Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, second edition, Edinburgh University Press, 2004, s 107.
2. Filosofen Luce Irigaray beskriver nödvändigheten av luftrum i mötet såhär: ”Air that which brings us together and separates us. Which unites us and leaves a space for us between us. In which we love each other but which also belongs to the earth. Which at times we share in a few inspired words.
Air, which gives us forms from within and from whithout and in which I can give you forms if the words I address to you are truly destined for you and are still the oeuvre of my flesh.” Luce Irigaray, I love to You, övers Alison Martin, Routledge, 1995, s 148.
3. Denna redogörelse för filosofen Jakob Meloes teori är hämtad från en föreläsning av professor Ingela Josefsson för en forskarutbildningskurs i Kunskapsfilosofi vid STDH, Stockholms universitet, 21/9 2011–6/2 2012.
4. Ingela Josefsson, doktor i nordiska språk, var rektor för Södertörns högskola fram till juni 2010 och är professor i arbetslivskunskap vid Centrum för praktisk kunskap, forskningscentrum vid Södertörns högskola. Hon hävdar bland annat betydelsen av tyst eller praktisk kunskap (tacit knowledge respektive practical knowledge) och säger i en intervju att hon märkte ”att det uppstått en klyfta mellan det man kan kalla akademisk praxis och praktikens praxis.” Practice based knowledge är en term utvecklad inom den anglosaxiska världen för praxis baserad forskning (bla inom konst), men Ingela Josefsson m fl valde begreppet praktisk kunskap (istället för tyst kunskap som man använde i början), de översätter det själva som ”practical knowledge” (t ex vid Södertörn, Bodö). Det syftar till yrkes eller professionskunskap. Det är olika diskurser även om man kan tycka att termerna kunde vara liktydiga. www.fbf.fi/ikaros/arkiv/2010-3/310_prest2.pdf. [09-05-2016]. Under detta doktorandseminarium hänvisar hon vidare till den norske filosofen Hans Skjervheim som skriver att: ”Engagemang är en grundstruktur i den mänskliga tillvaron, det hör till det Heidegger kallar Geworfenheit (kastad-het). Vad vi kan välja, är vad vi vill engagera oss i, eller vi kan låta andra välja åt oss.” Hans Skervheim, Deltagare och åskådare, Prisma/Verdandi, 1971, s 21.
5. I en vandrande separatutställning visas samtliga verk tillsammans: i Skövde Konsthall, Varbergs Konsthall och Skellefteå Konsthall, 2015–2017. En rad utställningar och street-screenings har dessutom gjorts med enskilda gestaltningar. I samband med disputationen finns det möjlighet att se verken på Skellefteå Konsthall, från den 30 oktober, 2016, som alltså utgör ett av flera visningsfönster för avhandlingsmaterialet.
6. Samtliga kan rymmas under paraply-beteckningen Deltagande konst. De är: en dokumentär-deltagande-film (participatory-performative-film) ”Enjoy Poverty” av Renzo Martens, en deltagande- performativ-filminstallation (documentary-participatory-film-installation) ”Kropp – Erfarenhet – Kunskap” av Ioana Cojocariu, ett performance i offentligt rum (public space-performance) ”Persondesign” av konstnärsduon Bogdan Szyber & Carina Reich, en deltagande-installation i offentligt rum (participatory-public-installation) ”Lights in the city” av Alfredo Jaar, samt ett platsspecifikt måleri- och uthuggning-aktion (site-specifik-action painting and cutting) av AKAY & KlisterPeter. Med dessa benämningar vill jag visa hur samtidskonsten använder och sammanställer olika praktiker och metoder.
7. Performance är en konstform som kan ingå i konstarbeten i olika variationer. Stimulerad av mina kolleger undersöker jag möjligheter i praktiken, och har så gjort sedan tidigt nittiotal. Min bakgrund är måleri under åttiotalet. Jag var aktiv i nittiotalets videokonst och den tradition som gjort performance framför kameran i ett slutet rum, själv eller med någon deltagare, vilket sedan visats i en konstinstallation. Min praktik övergick till deltagande performativt gestaltande och action-dokumentär (www.ceciliaparsberg.com). Sedan millennieskiftet har jag arbetat med deltagande i olika former, några av dessa kan benämnas som en variant av Delegated performances som är en benämning som Claire Bishop använder. Men dessa skiljer sig också från varandra, se fortsatt diskussion i texten. I detta avhandlingsarbete finns gestaltningarna Inför vilka bilder sker givandet? & Inför vilka bilder sker tiggandet?, kapitel 2, Kropp på gata, kapitel 4, och Tiggandets kör och Givandets kör, kapitel 7, där performance utgör en grund i arbetet. I dessa deltagande performance är jag uppdragsgivare, betalar samtliga deltagare och samtliga är införstådda i att det ska bli en film för en konstinstallation. Beskrivningar av konstnärliga rörelser och -ismer görs för att vi ska mena samma sak då vi talar men det är inte min sak i denna avhandling att analysera dessa. Liksom begreppet ”konst” använder jag performance som ett öppet begrepp.
——Betydelsen av performance i relation till performativ akt analyseras bland andra av konstnären och konstteoretikern Barbara Bolt – som refererar till språkfilosofen John Langshaw Austin, Judith Butler, Jacques Derrida m fl. ”Artistic Research: A performative paradigm?”, Barbara Bolt, PARSE #3, 2016. En äldre och kortare version finns på nätet ”A Performative Paradigm for the Creative Arts?” www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/12417/WPIAAD_vol5_bolt.pdf. [09-05-2016].
8. Peggy Phelan, ”Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktion”, skriftserien KAIROS #13, översättning Sven-Olov Wallenstein, Koreografier, Raster förlag, 2008, s 212.
9. Phelan, s 211. Phelan ställer det konstativa (självrefererande talakter – konstateranden) i motsats till det metonymiska: ”Metonymin är additiv och associativ; den arbetar på att säkra en horisontal axel av kontakt och förskjutning.” Phelan, s 215. Hon menar också att det performativa visar oberoende av en yttre referens i nu-handling.
10. ”På samma sätt som hennes kropp inte blir sedd ’som den egentligen är’ misslyckas tecknet med att reproducera referensen.” Phelan, s 216.
11. I ett annat exempel diskuterar Phelan Sophie Calles arbeten, en konstnär som arbetar med berättelser och som ”rör sig alltmer mot performance”, här om ett verk i Isabella Gardner Stewart Museum i Boston: ”Beskrivningarna ersätter, de är supplement för (adderar något till, fördröjer och tar plats istället för) de stulna målningarna, […] interaktionen mellan konstföremål och betraktare är väsentligen performativ, och därför gör motstånd mot de anspråk på giltighet och korrekthet som är typiska för diskursen om reproduktion. […] Beskrivningen själv reproducerar inte objektet, snarare hjälper den oss att åter iscensätta […].” Phelan, s 210. I min tolkning talar Phelan om hur frånvaron av objekt tillsammans med berättelserna av de försvunna objekten skapar bilder hos betraktaren, det sker en performativ akt mellan konstföremål och betraktare som genererar nya bilder.
12. Från mitten av nittiotalet dök det upp en särskild sorts performance som konsthistorikern Claire Bishop beskriver: ”Although this trend takes a number of forms, […] all of this work […] maintains a comfortable relationship to the gallery, taking it either as the frame for a performance or as a space of exhibition for the photographic and video artefact that results from this. I will refer to this tendency as ‘delegated performance’: the act of hiring non-professionals or specialists in other fields to undertake the job of being present and performing at a particular time and a particular place on behalf of the artist, and following his/her instructions.” Bishop, Artificial hells; participatory art and the politics of spectatorship, Verso, 2012, s 222. Ett exempel är Santiago Sierras verk där han anställer arbetare att utföra simpla uppgifter i utställningsrummet under utställningstiden, som att hålla uppe en vägg som håller på att falla eller en del av en väggkonstruktion. Hans performance alluderar på det socioekonomiska systemet. ”Although the artist delegates power to the performer (entrusting them with agency while also affirming hierarchy), delegation is not just a oneway, downward gesture. In turn, the performers also delegate something to the artist: a guarantee of authenticity, through their proximity to everyday social reality, conventionally denied to the artist who deals merely in representations.”, Bishop, s 237. Bishop tar upp en rad varianter på Delegated performance och diskuterar dessa i kapitel 8.
——De nämnda verken av Ioana Cojocariu och av Szyber&Reich kan benämnas ‘delegated performance’ enligt Bishops beskrivning, liksom även mina verk Inför vilka bilder sker givandet? & Inför vilka bilder sker tiggandet? samt Tiggandets kör och Givandets kör.
——På vilket sätt nittiotalets performance skiljer sig från 60- och 70-talens är också intressant i sammanhanget, och som Claire Bishop beskriver det: ”Artists in the 1970s used their own bodies as the medium and material of the work, often with a corresponding emphasis on physical and psychological transgression. Today’s delegated performance still places a high value upon immediacy, but if it has any transgressive character, this tends to derive from the perception that artists are exhibiting and exploiting other subjects.”, s 223. De exempel på gestaltningar som tas upp i avhandlingen rör sig också inom och vill diskutera denna typ av etiska och estetiska gränsdragningar.
13. Relational Art är en tendens i samtidskonsten som konstkritikern och curatorn Nicolas Bourriaud lyft fram med sin bok Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel, 1998, och som har haft inflytande på min konstnärliga praktik. Men med mitt engagemang i sociala och samhällspolitiska frågor ligger min praktik närmare det som Boris Groys beskriver: ”The phenomenon of art activism is central to our time because it is a new phenomenon – quite different from the phenomenon of critical art that became familiar to us during recent decades. Art activists do not want to merely criticize the art system or the general political and social conditions under which this system functions. Rather, they want to change these conditions by means of art – not so much inside the art system but outside it, in reality itself.” Boris Groys, ”On art activism”, E-flux journal #56, 2014, s 1. www.e-flux.com/journal/on-art-activism. [30-04-2016].
14. Barbara Bolt, ”A Performative Paradigm for the Creative Arts?” www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/12417/WPIAAD_vol5_bolt.pdf. S 9. [12-07-2016].
15. ”The essay argues that the performative needs to be understood in terms of the performative force of art, that is, its capacity to effect “movement” in thought, word and deed in the individual and social sensorium.” Barbara Bolt, ”Artistic Research: A performative paradigm?”, PARSE #3, University of Gothenburg, 2016, s 134. www.parsejournal.com. [12-07-2016].
16. ”The street photographer can be seen as an extension of the flaneur an observer of the streets (who was often a writer or artist). Susan Sontag, On photography, Penguin, 2008, s 55.
——Street photography is ”conducted for art or enquiry that features unmediated chance encounters and random incidents within public places. […] Street photography can focus on people and their behavior in public.” https://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography. [14-05-2016].
17. En workshop har arrangerats för varje utställning med deltagare från den staden, de foton som genererats sätts upp i utställningsrummet tillsammans med de övriga i serien Kropp på gata.
18. Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, Glänta, 2011, s 12.
19. Marcia Sá Cavalcante Schuback redogör för denna relation i sin bok Att tänka i skisser. Hon skriver: ”Den långa filosofiska dispyten mellan logos och mytos, förnuft och myt, är främst en strid mellan begrepp och bild, mellan abstraktion och fiktion och således mellan två sorters distansering i förhållande till det verkliga.” Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, Glänta, 2011, s 7.
20. www.dn.se/arkiv/dn-kultur/jag-vill-oversatta-det-fantastiska-ljuset-till-musik. [26-04-2016].
21. […] key examples might include Gillian Wearing, Artur Żmijewski and Phil Collins.” Bishop, s 226.
22. ”What I am calling delegated performance in all its contemporary iterations (from live installation to constructed situations) brings clear pressures to bear on the conventions of body art as they have been handed down to us from the 1960s.” Bishop, s 226.
23. ”On the production of The Chorus of Begging and The Chorus of Giving”.
24. Jag har talat om hur vi arbetade fram körverket och visat samma splitscreen som visas i avhandlingen som keynote speaker i samband med FEAD:s, utlysning av 50 miljoner som kunde ansökas av civilsamhällets organisationer. ”Det övergripande målet för Fead är att personer som befinner sig i en socialt utsatt position ska få ökad social delaktighet och egenmakt. Mer specifikt handlar det främst om EU- och EES-medborgare som stannar kortare tider i Sverige.” www.esf.se/Documents/Våra%20program/FEAD/Utlysning/Utlysning%20Fead%202015.pdf. [14-05-2016]. Bland andra föreläsnings och skribent-uppdrag blev jag också ombedd att publicera en artikel i Socialmedicinsk tidskrift vilket till större delen handlade om körverkets gestaltningsprocess, Socialmedicinsk tidskrift, Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, årgång 92, häfte 23, 2015. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/105. [14-05-2016]
25. ”Contemporary performance art does not necessarily privilege the live moment or the artist’s own body, but instead engages in numerous strategies of mediation that include delegation and repetition; at the same time, it continues to have an investment in immediacy via the presentation of authentic non-professional performers who represent specific social groups.” Bishop, s 226.
26. Att fotografier och filmer kommer att visas i utställningar och eventuellt i media är samtliga deltagare införstådda med på från början.
27. Aimé Cesaire, 1913–2008, var från Martinique, författare, poet, dramatiker och politiker. Han grundade begreppet Négritude i tidskriften L’Étudiant noir 1935 och var aktiv i Négrituderörelsen som var en ideologisk-litterär rörelse som uppstod i Paris. Rörelsen var antikolonial och ville ersätta den vite mannens förakt för svarta med en uppvärdering av svart kultur och en stolthet hos svarta över sitt ursprung och sin hudfärg. Négrituderörelsen var en reaktion mot den franska assimileringspolitiken. Det gällde att formulera en egen kultur. Léopold Senghor var rörelsens mest tongivande ideolog under dess första år. Négrituderörelsen lanserades brett för den vita publiken av Jean-Paul Sartre i hans förord till Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue franςaise 1948.
28. ”Distinktionen mellan öppna och slutna begrepp var viktig i detta sammanhang. Ett slutet begrepp är ett begrepp som kan definieras med hjälp av en traditionell ’om och bara om’-definition, alltså genom att man anger de nödvändiga och tillräckliga villkoren för att något faller in under begreppet. Exempel på sådana begrepp är matematiska begrepp som två, tre, fyra, cirkel, liksidig triangel och så vidare. Ett öppet begrepp är ett begrepp som inte kan bestämmas tillfredsställande på detta vis”. Tore Nordenstam, Exemplets makt, Dialoger, 2005, s 31.
29. För att behärska ”öppna begrepp” bör man känna till serier av mönsterfall menar filosofen Tore Nordenstam: ”De är nödvändiga villkor för möjligheten av förståelse och handling.” Tore Nordenstam, Exemplets makt, s 59. Exempel på ett annat öppet begrepp är ”konst” som bara karaktäriseras genom de skiftande exempel som inryms i det. Styrkan i konsten är att den visar definitionsprocessens svagheter.
——Tiggeri är ett öppet begrepp. Kan tiggeri kategoriseras som sysselsättning – vad räknas som tiggeri? Räknas försäljning som tiggeri? Räknas pantåtervinning som tiggeri? Hur många timmar per dag ska man behöva arbeta för att det ska räknas som tiggeri? Räknas gatumusikanter som tiggare? ”Gatumusiklagen säger: Enligt dåvarande Kommunförbundets cirkulär 1995:41 är penninginsamling i samband med framförande av gatumusik inte tillståndspliktig, dels med hänvisning till att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat konstnärligt verk i sådant fall begränsas, dels med hänvisning till att en musikants insamling i en instrumentlåda eller på ett klädesplagg är en passiv handling. Det förhåller sig annorlunda om musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar. Ett sådant tillvägagångssätt betraktas som en penninginsamling som kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift (prop. 1992/93:210 s. 141 f). Undantag från tillståndskravet kan göras för till exempel skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer.” 12-09-2014, Sveriges Kommuner och Landsting, s 9. www.skl.se/download/18.2371797b14a4dca6483fe13/1418804156789/SKL-juridiska-fragor-om-utsatta-EU-medborgare-2014-12-09.pdf. [26-04-2016].
30. En intervju som filmades av mig med tolken Laura Chifiriuc i Bukarest augusti 2013.
31. Den nationella samordnaren Martin Valfridsson har i sin utredning om utsatta EES-medborgare som vistas i Sverige beskrivit ”utsatta” som de som inte har rätt till välfärden i Sverige. Rapporten blev officiell januari 2016. Det som komplicerar bilden av vilka människor det gäller är också följande beskrivning som han inleder sin rapport med: ”Med utsatta EU-medborgare avses i denna rapport individer som är medborgare i ett annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige. Den som inte har uppehållsrätt har betydligt mindre möjligheter att få tillgång till välfärd här. För att få uppehållsrätt krävs, något förenklat, att man har ett arbete eller att man har goda möjligheter att få ett arbete. Rapporten ger en mycket kort historik om tiggeri i Sverige och ringar särskilt in de senaste tre åren som i inledningen beskrivs enligt följande: ”under 2012 började utsatta EU-medborgare i större utsträckning än tidigare komma till Sverige. En del kom för att tigga och andra för att plocka bär eller söka arbete. De följande tre åren ökade antalet kraftigt. Under våren 2014 beräknades antalet till 2 100 individer. I april 2015 var antalet cirka 5 000 individer. Därefter stannade ökningen av och en mindre nedgång har noterats. I november 2015 bedömdes antalet vara cirka 4 700 individer. Antalet barn i gruppen varierar, men bedöms vara mellan 70 och 100.” Rapporten kan laddas ner på: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20166/. [12-04-2016].
32. Meriam Chatty, Migranternas medborgarskap, Doktorsavhandling, Örebro Studies in Political Science 40, 2015.
33. De hävdar att debatten bör handla om vilka som har rätt till rättigheter och vilka skyldigheter som följer med de rättigheter som finns inom en viss samhällsordning. Hanna Bäckström, Johan Örestig, och Erik Persson, EU-migrantdebatten som ideologi; Rättigheter, skyldigheter och ansvar i den kapitalistiska välfärdsstaten, Fronesis, # 52-53, 2015, s 240. www.umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:898734/FULLTEXT01.pdf. [26-04-2016].
34. Stycket fortsätter: ”Är ’invånare’ ett mer eller mindre inkluderande begrepp än medborgare? Är en EU-migrant som bor i en illegal bosättning en av stadens invånare? Måste man ha uppehållsrätt för att betraktas som invånare? Så kallade ”papperslösa” har en lagstadgad rätt till sjukvård och skolgång. Fattiga EU-medborgare inbegrips inte i begreppet ’papperslösa’ och omfattas därmed inte av den aktuella lagstiftningen. I praktiken blir dessa och andra kategoriseringar avgörande för vilka rättigheter man tillerkänns. Göteborgs kommun slår 2015 fast att rättighetsbärarna är alla som ’vistas i staden’, men ändrar detta i 2016 års styrdokument till alla ’invånare’. Frågan om detta innebär att kretsen av rättighetsbärare därmed begränsats har ännu inte besvarats.” Leif Eriksson, Från elefanten i rummet till kanariefågeln i gruvan – om socialt utsatta EU-migranter i det svenska folkhemmet, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Mistra Urban Futures, 2015, s 44.
35. Bäckström, Örestig, Persson, s 240.
36. Sveriges Kommuner och Landsting Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare: ”Enligt dåvarande Kommunförbundets cirkulär 1995:41 är penninginsamling i samband med framförande av gatumusik inte tillståndspliktig, dels med hänvisning till att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat konstnärligt verk i sådant fall begränsas, dels med hänvisning till att en musikants insamling i en instrumentlåda eller på ett klädesplagg är en passiv handling. Det förhåller sig annorlunda om musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar. Ett sådant tillvägagångssätt betraktas som en penninginsamling som kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift (prop. 1992/93:210 s. 141). Undantag från tillståndskravet kan göras för till exempel skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer.” www.skl.se/download/18.157885001540f7d16c12cc50/1461235786176/SKL-16-00842-2juridiska-fragor-utsattaEU-medborgare-20160420.pdf. S 9. [26-04-2016].
37. Hans Swärd, professor vid Lunds universitet skriver ”Om frågan ramas in som en fråga om säkerhet och trygghet för de egna medborgarna i det offentliga rummet kan en rimlig lösning vara att avvisa tiggarna från platser där många medborgare vistas. Ramas frågan in som en akut fattigdomsfråga, kan en rimlig åtgärd vara att öppna härbärgen och soppkök för att motverka köld och hunger. Ramas frågan in som ett strukturellt problem blir en rimlig åtgärd att vidta strukturella åtgärder för att utrota fattigdom och diskriminering.” Socialmedicinsk tidskrift, Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, årgång 92, häfte 23, 2015. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current, s 280. [26-04-2016].
38. Jag sökte i svenska tidningsdatabasen Retriever Research hur många artiklar som skrevs om ”tiggare” och fann att 2011 skrevs det 470, 2012: 793, 2013: 1836, 2014: 7044, 2015: 7699.
——Antalet artiklar om ”tiggare” har sjuttondubblats på fyra år. Professor Hans Swärd, vid Socialhögskolan, Lund universitet, som forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia, har gjort en liknande undersökning som min ”Antalet tiggande som kommit hit via den fria rörligheten beräknas under 2015 vara 4000–6000 (i hela Sverige) jämfört med cirka 10 000–30 000 papperslösa och cirka 34 000 hemlösa.”, ”Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri, Socialmedicinsk tidskrift, häfte 3, årgång 92, 2015, s 269. Hans Swärd drar slutsatsen om den mediala uppmärksamheten att ”Trots att frågan väckt uppmärksamhet är inte kunskapsläget särskilt omfattande.” Han skriver också att ”Vi ser främlingen med majoritetssamhällets ögon och utgår från synlig förhållanden, tillfälliga beteenden, ras eller fysiska kännetecken. Både situationens fysiska närhet i vardagen samt okunskap har inneburit att dramatiken ökat, vilket delvis ger ett svar på uppmärksamheten ökat.
39. ”Vad kan jag göra betyder både ”vad står i min makt att göra” och ”vad står i min kraft, dvs min förmåga, att göra”. Hur förhåller sig min kraft till olika former av makt som omger mig, formar mig och som jag själv kanske ofta utan att veta om det uppgår i, själv är med och utformar, deltar i. Till vilka maktsystem förhåller sig min kraft, vilken typ av maktsystem finns jag själv med i, osv.” Ur en föreläsningstext som Fredrika Spindler, docent i filosofi, skrev till utställningen ”What question would you ask someone who is more powerful than you?”, Rinkeby Folkets hus samt en ambulerande utställning i Sverige i Riksutställningars regi med titeln 4U!, 2004–2005. Hela föreläsningstexten kan läsas och laddas ner www.ceciliaparsberg.se/4u/index_main.html. [26-04-2016].
40. Mara Lee, När andra skriver; skrivande som motstånd, ansvar och tid, Glänta, 2014, s 26.
41. Bäckström, Örestig, Persson, s 249.
42. Bäckström, Örestig, Persson, s 252.
43. Bishop, s 2.
44. Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, övers Arne Melberg, Daidalos, 1997, s 36.
45. Gadamer, s 36. Gadamer refererar här till Aristoteles ord i en fotnot: ”Att veta vad som är bra för en själv är ett slags kunskap.” Aristoteles, Den Nikomachiska etiken VI, 9, 1141 b33, övers Mårten Ringbom, Daidalos, 1993.
46. Enligt tidskriften Fronesis beskrivning kommer begreppet fronesis ”från det antika Grekland och avser en praktisk form av kunskap. Aristoteles skilde mellan den tekniska kunskapsformen ”techne”, som var instrumentell, den logiska kunskapsformen ”episteme”, som var skild från handlingen, och klokhetens och eftertankens dygd Fronesis som var motiverad utifrån sig själv. Fronesisbegreppet öppnar upp för en kritisk kunskap som gör det möjligt för oss att överskrida dagens godtyckliga gränser för det politiskt och intellektuellt möjliga.” www.fronesis.nu/om-fronesis. [26-04-2016].
47. Inspirerad av Louise Bourgeois anteckningar i Deconstruction of the Father, reconstruction of the Father, MIT Press, 1998.
48. I detta projekt är till exempel den korta inspelningen i första mötet, det som avslöjar mig. Därefter sker avslöjanden för varje steg i avhandlingen. Självreflektion som också leder till avslöjanden är färskvara. Självreflekterande är det spår som trampas upp bredvid vägen. De kursiva delarna i texten är ett urval av självreflektioner.
49. Insikter som har nåtts i en tidigare situation begrundas på nytt i nästa. Men de kan ibland vara svåra att särskilja från självbilder, uppfattningar och gamla tillrättalagda bilder som begränsar. Insikter behöver också utmanas, som Hans Larsson påpekar ”Huru oändligt mycket ligger icke redan i en persons uppfattning af sig själf? Hans medvetna reflexion kan svårligen omfatta annat än några få drag, några få behof i sin allmännaste riktning och icke i den bestämda säregenhet de hafva och som allt kommer an på.” Hans Larsson, Intuition, Dialoger, 1997 [1989], s 52.
50. En vän till mig berättar att hennes sjuårige son kommit hem med två teckningar från skolan. Läraren hade gett i uppgift till barnen att rita ett självporträtt. Han ritar sig själv, sin mamma och sin pappa. Han visar teckningen men läraren säger – nej, men du skulle rita ditt självporträtt. Han ritar igen: sig själv, sin mamma och sin pappa. Ett självporträtt är en form av självbild och denne pojke tecknade också sina närmaste som medskapare av sin självbild. Möjligtvis menar han att bilden av honom är en relationsprocess där bilden av den andre ges tillbaka, reflekteras av den eller de som ser på honom. Möjligtvis kan det spela in att han är adopterad från Kina och har en intuitiv förståelse vad det innebär att ha ett annorlunda utseende – avbild till omgivningen. Att teckna förmedlar möjligtvis vad han inte kan formulera i ord till läraren. Möjligtvis – om läraren har ett auktoritärt synsätt på lärande såväl som på bild – kan denne pojke så småningom komma att teckna som de andra; ett självporträtt som det ansikte jag ser i spegeln. För att det är ”rätt sätt att teckna ett självporträtt”. Han blir skolad i att anpassa sitt synsätt efter en rådande konsensus hur ett självporträtt tecknas. Men om läraren kan se utanför sin inlärda ram, se vad hans teckning förmedlar – lyssna till bilden, vara öppen för lärande, så är det möjligt att hans självbild kan få plats bredvid de andra, i en skola, i bildning.